U bent hier: wijnproeverij-in.nl » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

Aan de totstandkoming van deze website en de daarin opgenomen gegevens is veel zorg en aandacht besteed. wijnproeverij-in.nl kan echter niet instaan voor de juistheid of voortdurende actualiteit van de inhoud van de website, noch kunnen er rechten worden ontleend aan deze inhoud.

wijnproeverij-in.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit het gebruik van de website, het vertrouwen op, of handelingen verricht naar aanleiding van informatie op deze website, of de (on)bereikbaarheid van de website.

Beweringen en meningen geuit door gebruikers van deze website zijn die van de auteur(s) en niet noodzakelijkerwijs die van de webmaster, de internet provider of wijnproeverij-in.nl. wijnproeverij-in.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze uitingen en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk het gevolg is van de betreffende uitingen.

wijnproeverij-in.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie geraadpleegd wordt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

wijnproeverij-in.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger of leverancier van dergelijke producten of diensten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. wijnproeverij-in.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website.

De inhoud op wijnproeverij-in.nl is aan verandering onderhevig en kan regelmatig worden aangepast, aangevuld of verwijderd. wijnproeverij-in.nl behoudt zich het recht voor om zonder enige vorm van mededeling en met onmiddellijke ingang eventuele wijzigingen door te voeren.

Deze website maakt gebruikt van links naar website van derden. wijnproeverij-in.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze website en/of de wijze waarop deze websites omgaan met uw (persoons)gegevens.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, hetzij elektronisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van wijnproeverij-in.nl. Uitzonderingen hierop zijn het delen via Facebook, Twitter, Hyves, Pinterest en/of Google+, alsmede het gebruik van content voor artikelen op weblogs en/of nieuws sites waarbij er een duidelijke bronvermelding en hyperlink naar http://www.wijnproeverij-in.nl zonder nofollow attribuut geplaatst is.